ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบลบาโร๊ะ
  รายละเอียด :

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ขอความร่วมมือให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลบาโร๊ะ จึงขอประชาสัมพันธ์เรียนเชิญ ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ไม่ว่าจะเป็น บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานภาครัฐอื่นที่มาขอรับบริหาร หรือมาติดต่อตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบาโร๊ะ ในปีงบประมาณ 2562 ประกอบด้วย ผู้เสียภาษี ผู้ขอการอนุมัติ/อนุญาตตามระเบียบ หรือข้อบัญญัติ ผู้ขอรับสวัสดิการต่างๆ บริษัทผู้เสนองานชื้อ/จ้าง บริษัทผู้ได้รับการคัดเลือก โรงเรียนในสังกัด และผู้มาขอรับบริการ/ติดต่อในเรื่องอื่นๆ เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบลบาโร๊ะ
ช่องทางการเข้าระบบ https://itas.nacc.go.th/go/eit/jkf6po

 

 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 40 คน   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบาโร๊ะ
อำเภอยะหา จังหวัดยะลา 95120  โทรศัพท์ 0 - 7337 - 6054
Copyright © 2013 WWW.BAROH.GO.TH : All Rights Reserved.